• Users Online: 171
  • Print this page
  • Email this page
  • Email this page
  • Email this page
  • Email this page
This article has been cited by
1Obesity, but Not Metabolic Diseases, Is Associated with Risk of Psoriasis: A Population-Based Cohort Study in Taiwan
Ying-Xiu Dai,Yi-Jung Shen,Yiing-Jenq Chou,Yun-Ting Chang,Tzeng-Ji Chen,Chung-Pin Li,Chen-Yi Wu
Dermatology.2020;236(6)521
[DOI]
2Infantile infection and antibiotic exposure in association with pediatric psoriasis development: A nationwide nested case-control study
Yi-Ju Chen,Hsiu J. Ho,Chen-Yi Wu,Chao-Kuei Juan,Chun-Ying Wu
Journal of the American Academy of Dermatology.2021;85(3)626
[DOI]
3Risk of retinal diseases in patients with psoriasis: A population-based cohort study in Taiwan
Ying-Xiu Dai,Ying-Hsuan Tai,Din-Dar Lee,Yun-Ting Chang,Tzeng-Ji Chen,Mu-Hong Chen
The Journal of Dermatology.2021;48(10)1550
[DOI]
4Statin use and the risk of chronic kidney disease in patients withpsoriasis: A nationwide cohort study in Taiwan
Kwei-Lan Liu,Wen-Chien Tsai,Hung-Pin Tu,Chih-Hung Lee,Davide Bolignano
PLOS ONE.2020;15(8)e0237816
[DOI]
5Association of psoriasis with colorectal cancer
Yun Fu,Cheng-Han Lee,Ching-Chi Chi
Journal of the American Academy of Dermatology.2021;85(6)1429
[DOI]
6Enthesitis-related arthritis is the most common category of juvenile idiopathic arthritis in Taiwan and presents persistent active disease
Yang-Jen Shih,Yao-Hsu Yang,Chun-Ying Lin,Chia-Ling Chang,Bor-Luen Chiang
Pediatric Rheumatology.2019;17(1)1429
[DOI]
7Bidirectional Association between Psoriasis and Atopic Dermatitis: A Nationwide Population-Based Cohort Study
Ying-Xiu Dai,Ying-Hsuan Tai,Yun-Ting Chang,Tzeng-Ji Chen,Mu-Hong Chen
Dermatology.2021;237(4)521
[DOI]